sesjaRM25 stycznia 2018 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Puławy VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miasta Puławy.
4.    Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2026.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach przy ul. Legionu Puławskiego 8A.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy fragmentów nieruchomości położonej przy ulicy Franciszka Karpińskiego 8 w Puławach.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy fragmentów nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 14 w Puławach.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Puławach – obr. Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 378/6.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej w Puławach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie Puławskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Stypendialnego – Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A” zmienionej uchwałą Nr XXXII/338/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A”
14.    Przyjęcie sprawozdań z pracy stałych i doraźnych komisji Rady Miasta Puławy za 2017 r.
15.    Przyjęcie stanowiska w sprawie przywrócenia godłu państwowemu symboliki z 1919 r.
16.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
17.    Interpelacje i zapytania radnych.
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne wnioski i informacje.
20.    Zamknięcie obrad.
źródło: UM Puławy