SesjaRMPulawy_422 lutego 2018 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Puławy VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Puławy.
4.    Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/266/16 Rady Miasta Puławy z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Puławach i nadania jej statutu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Puławy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/447/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy w 2018 roku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Miasto Puławy.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.
13.    Przyjęcie Informacji Prezydenta Miasta Puławy o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, za rok 2017.  
14.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zamknięcie obrad.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku