um26 października 2017 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się XLII sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ślubowanie nowo wybranego radnego.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Puławy.
5.    Przyjęcie stanowiska w sprawie akceptacji działań Prezydenta Miasta Puławy w kwestii odpłatności udostępniania nowo powstającego obiektu hali sportowo-widowiskowej oraz pozostałych obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach”.
6.    Przyjęcie stanowiska w sprawie akceptacji działań Prezydenta Miasta Puławy w kwestii zmiany treści umowy użytkowania z formy nieodpłatnej na odpłatną zmodernizowanego budynku „Dom Chemika” w Puławach użytkowanego przez instytucję kultury Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2018.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2018.
9.    Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r.
10.    Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
11.    Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Puławy na 2018 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. Legionu Puławskiego 8 w Puławach.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. Kaniowczyków 32 w Puławach.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/239/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Miasto Puławy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.
19.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy.
20.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania.
21.    Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/348/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
22.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/40/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. (Aktualizacja)
24.    Przyjęcie Raportu o stanie Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 20120 z perspektywą do 2030 za okres 2015 – 2016.
25.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
26.    Interpelacje i zapytania radnych.
27.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28.    Wolne wnioski i informacje.
29.    Zamknięcie obrad.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku