Regulamin zamieszczania reklam na stronie WybieramPulawy.pl
I. Formy reklamy
II. Definicje
III. Postanowienia ogólne
IV. Zamawianie, realizacja zamówień i warunki płatności
VI. Reklamacje
VII. Cennik

I. Formy reklamy
reklama1. BANER GŁÓWNY – jest to reklama w formie boksu o wymiarach 730x90px. Wyświetlana na wszystkich podstronach serwisu w jego górnej części.

2. BANER BOCZNY – jest to reklama w formie boksu o wymiarach 300x250px. Wyświetlana na wszystkich podstronach serwisu w jego bocznej części.

3. BANER Strony Głównej I – jest to reklama w formie boksu o wymiarach 730x 90px. Wyświetlana wyłącznie na stronie głównej serwisu.

4. BANER Strony Głównej II – jest to reklama w formie boksu o wymiarach 730x 90px. Wyświetlana wyłącznie na stronie głównej serwisu.

5. BANER Strony Głównej III – jest to reklama w formie boksu o wymiarach 730x 90px. Wyświetlana wyłącznie na stronie głównej serwisu.

6. BANER BOCZNY DOLNY – jest to reklama w formie boksu o wymiarach 300x135px. Wyświetlana na wszystkich podstronach serwisu w jego bocznej dolnej części.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY – jest to reklama w formie tekstu, dzięki któremu usługodawca może zaprezentować siebie, swoją firmę, usługę lub towar z dużą ilością informacji, zdjęć, materiałów video, bądź linków kierujących do serwisu klienta. Artykuł pojawia się w aktualnościach i nie jest objęty ograniczeniem emisyjnym.

Baner strona KATALOG FIRM – Jest to reklama graficzno-tekstowa a aktywnymi linkami w górnej części podstrony Katalog Firm.

Wpis do strony KATALOG FIRM – Jest to reklama tekstowa zawierająca nazwę firmy, jej adres, nr telefonu, adres email oraz link do strony internetowej. Wpis nie jest objęty ograniczeniem emisyjnym.

 

 

II. Definicje

1. Serwis Informacyjny – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem https://wybierampulawy.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami;
2. Wydawca – rozumie się przez to podmiot prowadzący Serwis Informacyjny, opisany w regulaminie serwisu informacyjnego;
3. Emisja – rozumie się przez to jeden dzień emisji reklamy trwający 24 godziny od momentu umieszczenia reklamy w Serwisie Informacyjnym;
4. Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy w Serwisie Informacyjnym;
5. Materiały reklamowe – rozumie się przez to materiały w plikach w formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash w formie gotowej do wykorzystania, jako reklama;
6. Reklama – każdy emisja gotowych materiałów reklamowych zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;
7. Zlecenie reklamowe – zlecenie zamieszczenia reklamy w Serwisie Informacyjnym złożona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przez reklamodawcę;

III. Postanowienia ogólne

1. Odpowiedzialność za treść Materiałów Reklamowych ponosi Reklamodawca. Reklamodawca zleca publikację Materiałów Reklamowych wyłącznie na własną odpowiedzialność, zaświadczając że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danych Materiałów Reklamowych oraz że ich umieszczenie nie spowoduje powstania wobec Wydawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Wydawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji.

2. Reklamodawca w przypadku umieszczenia Materiałów Reklamowych, do których powstanie roszczenie zobowiązuje się do zadośćuczynienia Wydawcy, osobom trzecim, instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Materiałów Reklamowych mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Wydawcy, jak również Materiałów Reklamowych niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo uzna je za niewłaściwe, bądź łamiące niniejszy regulamin.

4. Wydawca do cen emisji nie dolicza podatku VAT. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami ostatecznymi. Wartość wynagrodzenia należnego Wydawcy nie będzie odpowiednio powiększana o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Reklamy sprzedawane są w formie emisji, której jeden cykl trwa 24 godziny od momentu umieszczenia reklamy w Serwisie Informacyjnym. Dostępne są trzy pakiety emisyjne: 30 dniowy, 20 dniowy oraz 10 dniowy. Reklama tekstowa w postaci wpisu do katalogu firm oraz artykułu sponsorowanego nie jest objęta ograniczeniem emisyjnym.

IV. Zamawianie, realizacja zamówień i warunki płatności

1. Zlecenie reklamowe dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

2. Formularz zamówienia zawiera:
a) dane Reklamodawcy
– dla osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
– dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – nazwa (firma), adres pod którym podmiot prowadzi działalność, numer identyfikacji podatkowej.
b) wskazanie typu Reklamy w Serwisie
c) wybranie czasu i daty zamieszczenia Reklamy
f) oświadczenie zawierające zgodę Reklamodawcy na realizację składanego zamówienia zgodnie z Regulaminem
g) ewentualne specjalne życzenia dotyczące Reklamy według zakresu określonego w cenniku Wydawcy
h) oświadczenie dotyczące posiadania własnych materiałów reklamowych

3. Zlecenie reklamowe uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą jego pisemnego potwierdzenia przez Wydawcę. Tylko zamówienia potwierdzone pisemnie, bądź e-mailem przez Wydawcę są wiążące. Potwierdzenie zamówienia przez Wydawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o jego realizację.

4. Emisja reklamy dokonywana jest po pełnej płatności za zlecenie reklamy. Należy jej dokonać niezwłocznie po otrzymaniu faktury ProForma przelewem na rachunek bankowy wydawcy nie później niż 48 godzin przed jej emisją.

5. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia emisji (istnieje możliwość zlecenia ich przygotowania) muszą być dostarczone nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem emisji.

6. Zmiana zlecenia reklamowego może nastąpić nie później niż na 48 godzin przed jej emisją. Wydawca może nie uwzględnić zmian jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.

7. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie w formie oświadczenia przynajmniej (nie później niż) 7 dni przed jej emisją.

8. W przypadku, jeśli Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia reklamowego później niż na 7 dni roboczych przed datą pierwszej emisji, obowiązują kary umowne w następującej wysokości:
a) gdy Wydawca otrzyma oświadczenie w dniach od 7 do 5 włącznie przed planowaną emisją, Zleceniodawca zapłaci 10% wartości Zlecenia reklamowego.
b) gdy Wydawca otrzyma oświadczenie w dniach od 4 do 3 włącznie przed planowaną emisją, Zleceniodawca zapłaci 30% wartości Zlecenia reklamowego.
c) gdy Wydawca otrzyma oświadczenie w dniach od 2 do 1 włącznie przed planowaną emisją, Zleceniodawca zapłaci 50% wartości Zlecenia reklamowego.

9. Rezygnacja z emisji reklamy po jej rozpoczęciu nie zobowiązuje Wydawcy do zwrotu opłaty za usługę, a emisję reklamy uważa się za wykonaną w całości.

10. Jeżeli w trakcie realizacji zlecenia pojawią się zakłócenia w emisji reklam wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie mniej zobowiązuje się do dokończenia emisji reklam w najbliższym możliwym terminie.

11. Wymiary dla materiałów do zamieszczenia w serwisie informacyjnym dla poszczególnych reklam nie mogą przekraczać rozmiaru 200 kB (w przypadku wymiarów niestandardowych cena emisji ustalana jest indywidualnie):
a) Baner główny – 730px / 90px
b) Baner boczny – 300px / 250px
c) Baner boczny dolny – 300px / 135px
d) Baner strona główna 1 – 730px / 90px
e) Baner strona główna 2 – 730px / 90px
f) Baner strona główna 3 – 730px / 90px

12. Artykuł sponsorowany nie może przekraczać 3000 znaków – licząc bez spacji. Łączna ilość zdjęć nie powinna zajmować więcej niż 2mb a maksymalna ilość linków do stron zewnętrznych wynosi 2.

V. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji emisji reklam, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania obejmującej ilości dni oraz sposobu ich emisji, klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji reklam. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem lub zawartą umową.

VI. Cennik

Typ reklamy 10 dni 20 dni 30 dni bezterminowo
Baner główny 290 zł 550 zł 800 zł
Baner boczny 220 zł 410 zł 600 zł
Baner boczny dolny 120 zł 220 zł 300 zł
Baner strona główna I 80 zł 150 zł 200 zł
Baner strona główna II 65 zł 110 zł 160 zł
Baner strona główna III 40 zł 75 zł 100 zł
Wpis do Katalogu Firm – baner 50 zł
Wpis do Katalogu Firm 25 zł
Artykuł sponsorowany 250 zł

Formularz zamówienia