Regulamin oraz polityka prywatności serwisu informacyjnego WybieramPulawy.pl
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Zasady korzystania oraz warunki techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Informacyjnego
IV. Prawa i obowiązki Użytkowników
V. Prawa i obowiązki Administratora
VI. Polityka prywatności
VII. Informacje dotyczące plików cookies
VIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne
1. Serwis Informacyjny znajdujący się pod adresem https://wybierampulawy.pl został stworzony w celu promowania Puław, lokalnych inicjatyw oraz informowania użytkowników o ciekawych wydarzeniach z miasta i regionu.
2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz sposób funkcjonowania Serwisu Informacyjnego znajdującego się pod adresem https://wybierampulawy.pl, określa prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora.
3. Korzystając z serwisu każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.

II. Definicje
1. Serwis Informacyjny – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem https://wybierampulawy.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
2. użytkownik – rozumie się przez to osoby fizyczne, które korzystają z Serwisu Informacyjnego poprzez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych bądź informacji;
3. administrator – rozumie się przez to podmiot prowadzący Serwis Informacyjny, którym jest MediaImage Adam Wiejak z siedzibą w Końskowoli przy ul. Nowe Osiedle 22 NIP:7162596268, REGON:363838590;
4. materiał informacyjny – rozumie się przez to przesłane za pomocą formularza dostępnego w Serwisie Informacyjnym, bądź na adres internetowy redakcja@wybierampulawy.pl artykuły lub wydarzenia pod postacią tekstu, obrazów, odsyłaczy lub jakichkolwiek innych danych;
5. wydarzenie – rozumie się przez to Materiał Informacyjny o mającym się odbyć w niedalekiej przyszłości wydarzeniu kulturalnym, sportowym, rozrywkowym bądź mającym związek z funkcjonowaniem społeczności lokalnej i administracji publicznej związanej bezpośrednio, bądź pośrednio z Puławami i jej okolicami;
6. artykuł – rozumie się przez to Materiał Informacyjny mający spójny charakter opisujący aktualne oraz historyczne wydarzenia związane bezpośrednio, bądź pośrednio z Puławami i jej okolicami;
7. autor – rozumie się przez to administratora oraz osoby fizyczne, które za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie informacyjnym bądź bezpośrednio na adres internetowy redakcja@wybierampulawy.pl wyśle materiały informacyjne;
8. komentarz – rozumie się przez to teksty, obrazy, odsyłacze lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu Informacyjnego za pośrednictwem formularza komentarzy;

III. Zasady korzystania oraz warunki techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu informacyjnego
1. Przeglądanie i czytanie informacji zamieszczonych w Serwisie Informacyjnym jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Użytkownikiem Serwisu Informacyjnego może być wyłącznie osoba fizyczna, która korzystając z Serwisu Informacyjnego ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
3. Zabronione są wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Serwisu Informacyjnego. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań Administrator zgłosi czyn zabroniony właściwym organom.
4. Każdy użytkownik zobowiązuje się do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora oraz innych Użytkowników Systemu Informacyjnego.
5. Serwis informacyjny może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.
6. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Informacyjnego Materiałów Informacyjnych oraz komentarzy, których treści zawierają informacje sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.
7. Kopiowanie i rozpowszechnianie Materiałów Informacyjnych zgromadzonych w Serwisie Informacyjnym jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Administratora.
8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Informacyjnego to połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na urządzenia elektronicznym plików HTML.
9. Dodanie baneru reklamowego, artykułu sponsorowanego w Serwisie Informacyjnym lub danych firmy do działu „Katalog Firm” jest płatne, szczegóły w zakładce reklama.

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników
1. Użytkownik Serwisu Informacyjnego może go współtworzyć poprzez dodawanie wydarzeń oraz artykułów. Aby to zrobić należy w odpowiednim formularzu podać swoje imię, nazwisko (bądź pseudonim), adres e-mail oraz wpisać Materiał Informacyjny i kliknąć przycisk wyślij.
2. Użytkownik Serwisu Informacyjnego, który nadeśle poprzez formularz artykuł wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i opublikowanie artykułu podpisując go jego imieniem, nazwiskiem bądź pseudonimem oraz oświadcza o byciu jego twórcą w świetle praw autorskich.
3. Użytkownik Serwisu Informacyjnego może go współtworzyć poprzez dodawanie komentarzy do artykułów i wydarzeń. Aby to zrobić należy w odpowiednim formularzu komentarzy uzupełnić pola „nazwa” oraz „adres e-mail” wpisać komentarz i kliknąć przycisk ‘opublikuj komentarz’.
4. Użytkownik Serwisu Informacyjnego nie może publikować w komentarzach, artykułach i wydarzeniach treści, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, wzywają do popełnienia przestępstw, nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz wzywać do nienawiści rasowej. Ponadto nie może umieszczać treści komercyjnych, naruszać praw autorskich oraz znaków towarowych.
5. Użytkownik ma obowiązek zgłaszania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, na adres redakcja@wybierampulawy.pl zauważonych treści innych Użytkowników sprzecznych z prawem, w tym naruszających prawa osób trzecich lub Administratora zamieszczonych w serwisie informacyjnych.
6. Dodając artykuł Użytkownik gwarantuje, że posiada prawa autorskie, majątkowe do zamieszczanych Materiałów Informacyjnych.
7. Użytkownik Serwisu Informacyjnego publikuje komentarze, artykuły i wydarzenia wyłącznie na własną odpowiedzialność, zaświadczając że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danych Materiałów Informacyjnych oraz, że ich umieszczenie nie spowoduje powstania wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Administratora przepisów prawa i praw osób trzecich lub instytucji.
8. Użytkownik w przypadku umieszczenia Materiałów Informacyjnych, do których powstanie roszczenie, zobowiązuje się do zadość uczynienia Administratorowi, osobom trzecim, instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
9. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych Materiałów Informacyjnych oraz ich wykorzystanie przez administratora w celach promocyjnych Serwisu Informacyjnego.
10. Użytkownik może zapisać się do newslettera przez formularz newslettera, bądź podczas wysyłania Materiałów Informacyjnych, wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnionych w formularzu, w celach reklamy, promocji, celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.
11. Użytkownik, który zdecydował się na otrzymywanie newslettera, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania wysyłając wiadomość o chęci rezygnacji, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt, bądź bezpośrednio na adres: redakcja@wybierampulawy.pl.

V. Prawa i obowiązki administratora
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług i nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Informacyjnego wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz sprzeczne z prawem komentarze, Materiały Informacyjne publikowane i nadesłane przez użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunięcia, bądź przeredagowania dodawanych komentarzy i Materiałów Informacyjnych
4. Administrator zastrzega sobie prawo do nie publikowania wszystkich nadesłanych komentarzy i Materiałów Informacyjnych, jeżeli uzna je za niewłaściwe bądź łamiące niniejszy regulamin.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu informacyjnego Komentarze sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Administratora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały Informacyjne Użytkowników zamieszczane na Stronie Informacyjnej. Informacje te są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Materiałach Informacyjnych i komentarzach dodawanych przez Użytkowników nie są opiniami Administratora ani Serwisu Informacyjnego.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

VI. Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis Informacyjny jest MediaImage Adam Wiejak z siedzibą w Końskowoli przy ul. Nowe Osiedle 22
2. Serwis Informacyjny zbiera następujące dane osobowe:
a) W celu dodania artykułu, wydarzenia, komentarza:
– imię i nazwisko lub pseudonim
– adres e-mail,
b) W celach marketingowych (zapis do newslettera):
-imię i nazwisko lub pseudonim
– adres e-mail.
3. Podanie danych określonych w punkcie 2a jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania: dodania artykułu, wydarzenia oraz komentarza.
4. Podanie danych oznaczonych w punkcie 2b oznacza, iż wskazany adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości z informacjami handlowymi i marketingowymi. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
5. W każdym czasie Użytkownik ma możliwość:
a) zmodyfikowania swoich danych w bazie
b) usunięcia swoich danych z bazy.
c) zrezygnować z wykorzystywania jego danych w celach marketingowych.
6. W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnień wystarczy skontaktować się Administratorem poprzez adres e-mail redakcja@wybierampulawy.pl

VII. Informacje dotyczące plików cookies
1. Serwis Informacyjny zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Informacyjnego. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu Informacyjnego. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Administrator Serwisu Informacyjnego jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Administrator Serwisu Informacyjnego wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do Serwisu Informacyjnego;
utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis Informacyjny stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Administrator Serwisu Informacyjnego informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu Informacyjnego.
8. Pliki (cookies) z których korzysta Serwis Informacyjny (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Serwisu Informacyjnego dostępny jest pod adresem strony internetowej https://wybierampulawy.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez powiadamiania użytkowników.