Budynek Urzędu Miasta Puławy26 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się LI sesja Rady Miasta Puławy VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L  sesji Rady Miasta Puławy z 28 marca  2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Miasta Puławy na 2018 rok”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Puławach przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 378/6.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Puławy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Puławach oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy do ustalania wysokości cen i opłat oraz stosowania upustów za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puławy oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Puławy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia na terenie Miasta Puławy godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/441/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla miasta Puławy.
 12. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Miasto Puławy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku