Budynek Urzędu Miasta Puławy27 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się III sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026:
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. zaprezentowanie opinii i wniosków  komisji stałych i komisji właściwej do spraw budżetu,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  5. wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i  wniosków Komisji,
  6. dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu uchwały  budżetowej,
  7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla miasta Puławy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Puławy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, oddanych w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Puławach, Miejskiego Przedszkola nr 10 w Puławach i Miejskiego Przedszkola nr 15 w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 30, zabudowanej budynkami Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy Miasto Puławy na lata 2018-2033”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 21. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku