SesjaRadyPowiatu_128 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Przedstawienie porządku obrad:
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 29.11.2017 r.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.11.2017 r. do 15.12.2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2018 roku od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.