radamiastapulawy128 grudnia 2017 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Puławy.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026:
a)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    zaprezentowanie opinii i wniosków  komisji stałych i komisji właściwej do spraw budżetu,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d)    wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i  wniosków Komisji,
e)    dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu uchwały  budżetowej,
f)    głosowanie nad uchwałą budżetową.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla miasta Puławy.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla miasta Puławy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. 6 sierpnia 30 w Puławach.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Puławach – obr. Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 497/3.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Ceglana”.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A” – część I.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/347/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/14 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.
17.    Podjęcie uchwały mieniającej uchwałę Nr XXXVI/348/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na 2018 rok.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
20.    Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Puławy na 2018 r.
21.    Przyjęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia żądań objętych petycją wniesioną przez Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89.
22.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
23.    Interpelacje i zapytania radnych.
24.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25.    Wolne wnioski i informacje.
26.    Zamknięcie obrad.


polub nas na facebooku