sesjaRM28 września 2017 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Puławy VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta Puławy.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2026.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. Kaniowczyków 1 w Puławach.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 11 w Puławach.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Puławach – obr. Kolejowa, oznaczonej jako działka nr 343.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. Franciszka Zabłockiego w Puławach;
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia  nieruchomości położonej przy al. Małej w Puławach;
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza w Puławach;
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonej przy ul. Kaniowczyków 32 w Puławach.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puławy.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy przez Pana Łukasza Góreckiego prowadzącego stronę „Puławy112”.
18.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
19.    Interpelacje i zapytania radnych.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.    Wolne wnioski i informacje.
22.    Zamknięcie obrad.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku