radamiastapulawy131 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Puławy.


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Puławy.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2022.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013-2028”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/335/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie „Doposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach poprzez zakup łóżek, szafek przyłóżkowych i przewijaków dla noworodków”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/297/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla miasta Puławy.   
11.    Podjęcie uchwały Rady w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Stypendialnego – Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy. .
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Zygmunta Wróblewskiego.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/14 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy.
17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/348/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.  
18.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/349/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego.   
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/320/17 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.
20.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Puławach w 2016 roku.
21.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Puławski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. w Puławach w 2016 roku.
22.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie”  Sp. z o.o. w Puławach w 2016 roku.
23.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach w 2016 roku.
24.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach w 2016 roku.
25.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach w 2016 roku.
26.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Puławy” za lata 2015-2016.
27.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
28.    Interpelacje i zapytania radnych.
29    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
30.    Wolne wnioski i informacje.
31.    Zamknięcie obrad.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku